Reklamační řád pro prodej paliv

Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží (dále jen „Paliva“)

Vyskytne-li se vada u zakoupeného Paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.

Kupující je povinen v protokolu o vadách uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace kupující předloží doklad o nákupu Paliva a odpovědný pracovník prodávajícího pořídí o reklamaci zápis, pokud byla reklamace uplatněna v příslušném termínu podle tohoto reklamačního řádu.

Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

1. Vadou se rozumí odchylka od kvantitativních či kvalitativních parametrů Paliva stanovených

kupní smlouvou resp. dokladem o prodeji (dále jen Smlouva), a zejména Katalogem výrobce.

2. Vadu Paliva je kupující povinen prodávajícímu prokázat.

3. Dodáním vadného Paliva není Smlouva porušena podstatným způsobem.

4. Kupující je povinen po přechodu vlastnického práva k Palivu jej prohlédnout ihned, a to bez

zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.

5. Zjevné vady Paliva (tj. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu,

nadsítného a podsítného než je určeno v Katalogu výrobce) je Kupující povinen písemně

oznámit Prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k

Palivu Protokolem o vadách. To neplatí v případě vlastního odvozu Paliva ze skladu

prodávajícího, kdy si kupující osobně Palivo nakládá, resp. dává pokyn k jeho nakládce podle vlastního výběru tak, jak „stojí a leží“.

6. Skryté vady (tj. vady Paliva zjistitelné laboratorním rozborem, zejména překročení

maximálního obsahu popela v Palivu než je určeno v Katalogu) je Kupující povinen písemně

oznámit Prodávajícímu neprodleně po zjištění skryté vady, nejpozději však do 30ti dnů od

přechodu vlastnického práva k Palivu Protokolem o vadách, jehož přílohou bude Zápis o

provedení odběru vzorků a výsledcích laboratorní zkoušky.

7. Skryté vady je Kupující povinen prokázat laboratorním rozborem kontrolního vzorku Paliva

odebraného z dodávky Paliva, u níž Kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné

technické normy. Kupující je dále povinen umožnit Prodávajícímu odběr kontrolního vzorku

Paliva pro nezávislý laboratorní rozbor.

8. V Protokolu o vadách Kupující uvede popis vad Paliva a přiměřenou slevu z Kupní ceny.

Protokol o vadách Kupující dle možnosti doloží fotodokumentací.

9. Oprávnění k uplatnění nároků z vad Paliva vůči Prodávajícímu má výlučně Kupující.

10. Nedojde-li k jiné dohodě, je Kupující povinen dodávku Paliva, u níž Kupující uplatňuje nároky z vad, uskladnit odděleně od jiného Paliva, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s Palivem nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad Prodávajícím.

11. Kupující je povinen vytvořit Prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad

Paliva.

12. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5

pracovních dnů od doručení Protokolu o vadách oznámí Kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení

nároku z vad Paliva dostaví.

13. Jsou-li Prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může Kupující požadovat nárok z vad

Paliva, a to přiměřenou slevu z Kupní ceny, která je jediným nárokem Kupujícího z vad Paliva.

Kupující, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z Kupní ceny, není oprávněn požadovat

jinou náhradu škody způsobenou vadou Paliva, na které se sleva vztahuje.

14. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese Prodávající jen tehdy, byla-li vada Paliva

prokázána.

15. O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí maloobchodního prodeje nebo jím pověřený pracovník. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného Paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení

výsledu laboratorního rozboru kontrolního vzorku Paliva odebraného z dodávky Paliva, u níž

Kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy.

16. Odpovědnost Prodávajícího za vady Paliva se řídí Obč. zák.§ 619 a násl. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro prodejní sklady Staněk, u železničního nádraží, Suchdol nad Lužnicí Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo na paliva prodávaná za snížené ceny.

Kontaktní osoba pro podávání reklamací:

Tomáš Staněk

tel.: 723 081 996

e-mail: uhliunas@seznam.cz